دری (Dari)

دری

به Credit and Investments Ombudsman خوش آمدید

 Credit and Investments Ombudsman (CIO) یک پروگرام خارجی حل منازعات (EDR) برای سکتور خدمات مالی است که توسط Australian Securities and Investments Commission  (ASIC) برسمیت شناخته شده است.

Credit and Investments Ombudsman خدمات حل منازعات را بطور قابل دسترس و مستقل منحیث یک راه حل بدیل اقدامات قانونی برای رسیدگی به شکایات مرتبط به ارائه کنندگان خدمات مالی ارائه می کند. ارائه کنندگان خدمات مالی شامل کریدت یونین ها و اتحادیه های رهنی، قرضه دهندگان غیر-بانکی، موسسات رهنی و مالی، موسسات حصول قروض، پلانگذاران مالی و تعداد زیادی از ارائه کنندگان خدمات مالی دیگر می باشند.

خدمات این نهاد برای مستهلکین مجانی است.

اگر کدام شکایتی راجع به خدمات یا محصولات مالی دارید، Credit and Investments Ombudsman ممکن است شما را کمک کرده بتواند.

جزئیات تماس با Credit and Investments Ombudsman

تیلفون 

مرجع شکایات مستهلکین

دوشنبه الی جمعه از ساعت 9 صبح الی 5 بعد از ظهر بوقت استندرد شرقی

تیلفون رایگان شماره: 422 138 1800 (تیلفون های موبایل هزینه دارد)

فکس:  8400 9273 02

شکایات: 8440 9273 02

ایمیل:  info@cio.org.au

آدرس شکایات کتبی:

PO Box A252
SYDNEY SOUTH NSW 1235

 شکایات کتبی خویشرا می توانید در Complaint Form (فرم شکایت) که در ویب سایت ما موجود است، بنوسید. 


Translating & Interpreting Service (TIS) National

Service

Contact

Telephone Interpreter Service (24 hours, seven days per week) Telephone: 131 450
Telephone Interpreter Pre-Booking See: Telephone Interpreter Pre-Booking Form
On-site Interpreter Enquiry Line (business hours) Telephone: 1300 655 082
On-site Interpreter Bookings See: On-site Interpreter Booking Form
Document Translation Enquiries Your Local Adult Migrant English Program (AMEP)
See: Adult Migrant English Program (AMEP)
Client Liaison and Promotions Telephone: 1300 655 820
Email: tispromo@immi.gov.au
TIS National finance enquiries Telephone: 1300 304 604