Filipino (Tagalog)

Halina kayo sa Serbisyo ng Taga-imbestiga sa Kredito (Credit and Investments Ombudsman)

Ang Credit and Investments Ombudsman (CIO) ay isang panlabas na pamamaraan sa pagreresolba ng pagtatalo (EDR) para sa industriya ng mga serbisyong pampinasyal, na inaprubahan ng Komisyonado ng Mga Saping-puhunan at Pamumuhunan ng Australya [ Australian Securities and Investments Commission (ASIC)].

Ang Serbisyo ng Taga-imbestiga sa Kredito (Credit and Investments Ombudsman Limited) ay nagdudulot ng independiyente at magagamit na serbisyo sa pagreresolba ng pagtatalo bilang kapalit sa mga ligal na pagkakasuhan para sa pagreresolba ng mga reklamo laban sa isang tagapagdulot ng mga serbisyong pampinansyal. Kabilang sa kasaling mga tagapagdulot ng serbisyong pampinansyal ay ang mga credit union at  building society, hindi-banko na nagpapautang, mga pangkomersyong ahente na tagasangla at pampinansya, maniningil ng utang, tagaplanong pampinansyal at malawak na hanay ng iba pang mga serbisyong pampinansyal at tagapagdulot ng produkto.

Walang bayad ang serbisyo para sa mga gumagamit (consumers).

Kung mayroon kang reklamo tungkol sa isang serbisyong pampinansya o produkto, maaaring makatulong ang Credit and Investments Ombudsman Limited.

Pagtawag sa Credit and Investments Ombudsman

Telepono

Mga Pagtatanong para sa Konsyumer/ Pagrereklamo (Consumer / Complaint Enquiries)

9n.u – 5nh Lunes hanggang Biyernes AEST

Telepono   1800 138 422 (may bayad ang tawag sa mobile)

                   02 9273 8400

Fax

Mga Pagrereklamo  02 9273 8440

Email

info@cio.org.au

Sumulat sa

PO Box A252
SYDNEY SOUTH NSW 1235

Makakagawa ng pagrereklamo gamit ang aming online na "Complaint Form"


Translating & Interpreting Service (TIS) National

Service

Contact

Telephone Interpreter Service (24 hours, seven days per week) Telephone: 131 450
Telephone Interpreter Pre-Booking See: Telephone Interpreter Pre-Booking Form
On-site Interpreter Enquiry Line (business hours) Telephone: 1300 655 082
On-site Interpreter Bookings See: On-site Interpreter Booking Form
Document Translation Enquiries Your Local Adult Migrant English Program (AMEP)
See: Adult Migrant English Program (AMEP)
Client Liaison and Promotions Telephone: 1300 655 820
Email: tispromo@immi.gov.au
TIS National finance enquiries Telephone: 1300 304 604