فارسی (Persian)

به سرویس بازرسی اعتباری خوش آمدید

سرویس بازرسی اعتباری محدود (COSL)  یک سرویس مستقل حل اختلافات (EDR)  برای صنایع خدمات مالی
است که به تصویب کمیسیون سرمایه گذاری و اوراق بهادار استرالیا (ASIC) رسیده است.

سرویس بازرسی اعتباری با ارائه ی خدمات قابل دسترس و مستقل برای حل اختلاف در واقع راه حل دیگری است بجای روند مراحل قانونی برای حل شکایات از یک مؤسسه خدمات مالی. مؤسسات خدمات مالی در اینجا شامل "کریت یونیون" ها، "بیلدینگ سوسایتی" ها، وام دهندگان غیر بانکی، کارگزاران (دلالان) وام و امور مالی، برنامه ریزان مالی و طیف گسترده ای ازفراهم کننده گان محصولات وخدمات مالی می شود.

این سرویس برای مصرف کنندگان مجانی است.

اگر از محصولات و یا خدمات  مالی شکایتی دارید،  ممکن است سرویس بازرسی اعتباری بتواند به شما کمک کند.

تماس با سرویس بازرسی اعتباری:

تلفن:

مصرف کنندگان / پرسش در باره ی شکایت ها

9 صبح تا 5 بقد از ظهر دوشنبه تا جمعه  به وقت  AEST

تلفن

(مکالمه به نرخ تلفن همراه حساب می شود) 1800 138 422

02 9273 8400

فکس:

02 9273 8400شکایات:

میل الکترونیک:

info@cio.org.au

نامه نگاری:

PO Box A252

Sydney South NSW 1235

شکایات خود را می توانید با استفاده از(فرم شکایت به صورت آن لاین  مطرح کنید.
Translating & Interpreting Service (TIS) National

Service

Contact

Telephone Interpreter Service (24 hours, seven days per week) Telephone: 131 450
Telephone Interpreter Pre-Booking See: Telephone Interpreter Pre-Booking Form
On-site Interpreter Enquiry Line (business hours) Telephone: 1300 655 082
On-site Interpreter Bookings See: On-site Interpreter Booking Form
Document Translation Enquiries Your Local Adult Migrant English Program (AMEP)
See: Adult Migrant English Program (AMEP)
Client Liaison and Promotions Telephone: 1300 655 820
Email: tispromo@immi.gov.au
TIS National finance enquiries Telephone: 1300 304 604