Somali

Ku soo dhowaada Ombudsman ka Maalgelinta iyo Deynta

Ombudsman ka Maalgelinta iyo Deynta (CIO) waa qorshaha xalka isafgaranwaaga  eevbannaanka (EDR) ee mihnada adeegyada lacagta, oo uu aqoonsaday Guddiga Maalgelinta iyo ammaanka Australiya( Australian Securities and Investments Commission (ASIC).

Ombudsman ka Maalgelinta iyo Deynta wuxuu bixiyaa adeega xalka isafgaranwaaga  madaxa bannaan ee la isticmaali karo,  bedelna ka ah dacwooyinka sharciga ah ee loogu talagalay in lagu xaliyo cabashooyinka ee adeeg bixiyaha adeegyada lacagta. Adeeg bixiyayaasha lacagta ee ka qayb qaadanaya  waxaa ku jira credit unions iyo building societies,deyn bixiyayaasha aan bangiga ahayn, dilaaliinta deymaha iyo maalgelinta, deyn soo ururinta, qorshe sameeyayaasha lacagta iyo tiro balaaran oo adeegyada lacagta iyo badeeco bixiyayaasha.

Adeegu waa u bilaash isticmaalayaasha.

Haddii aad qabto cabasho ku saabsan adeega lacageed ama badeeco, Ombudsman ka Maalgelinta iyo Deynta ayaa laga yaabaa inay ku caawiyaan.

Adeega la xiriirada Ombudsman ka Maalgelinta iyo Deynta

Taleefanka

Weydiimaa Cabashada/Isticmaalaha

9am - 5pm Isniin ilaa Jimce AEST

Tel:      1800 138 422 (lacagta taleefanka gacanta ayaa lagaa qaadayaa)

Fakis: 02 9273 8400

Cabashooyinka 02 9273 8440

Iimeyl

info@cio.org.au

Uqor warqad

PO Box A252
SYDNEY SOUTH NSW 1235
cabashooyinka waxaa la sameyn karaa iyadoo la isticmaalayo Foomkeena Cabashooyinka ee interneetka ah (Complaint Form)


Translating & Interpreting Service (TIS) National

Service

Contact

Telephone Interpreter Service (24 hours, seven days per week) Telephone: 131 450
Telephone Interpreter Pre-Booking See: Telephone Interpreter Pre-Booking Form
On-site Interpreter Enquiry Line (business hours) Telephone: 1300 655 082
On-site Interpreter Bookings See: On-site Interpreter Booking Form
Document Translation Enquiries Your Local Adult Migrant English Program (AMEP)
See: Adult Migrant English Program (AMEP)
Client Liaison and Promotions Telephone: 1300 655 820
Email: tispromo@immi.gov.au
TIS National finance enquiries Telephone: 1300 304 604