Tiếng Việt (Vietnamese)

Chào mừng đến với cơ quan Thanh tra Tín dụng và Đầu tư

Cơ quan Thanh tra Tín dụng và Đầu tư (CIO) là một hệ thống giải quyết tranh chấp độc lập (EDR) của ngành dịch vụ tài chính được chấp thuận bởi Ủy Hội Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC).

Cơ quan Thanh tra Tín dụng và Đầu tư cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp một cách độc lập và chấp nhận được như là một giải pháp lựa chọn khác đối với thủ tục tố tụng để tòa án giải quyết khiếu nại liên quan đến cơ sở cung cấp dịch vụ tài chính. Các cơ sở tham gia cung cấp dịch vụ tài chính  gồm có: các tổ hợp tín dụng và hiệp hội xây cất, cơ sở cho vay phi ngân hàng, vay thế chấp và môi giới tài chính, thu hồi nợ, cơ sở lập kế hoạch tài chính và nhiều cơ sở cung cấp dịch vụ và sản phẩm tài chính khác.

Dịch vụ này là miễn phí đối với người tiêu thụ.

Nếu bạn có khiếu nại về dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính thì cơ quan Thanh tra Tín dụng và Đầu tư có thể giúp đỡ bạn.

Hãy liên hệ cơ quan Thanh tra Tín dụng và Đầu tư

Điện thoại

Mọi thắc mắc của người tiêu thụ/Khiếu nại

9 giờ sáng đến 5 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ Miền Đông Úc Châu

Điện thoại số 1800 138 422 (gọi bằng điện thoại di động sẽ bị tính cước)

                      02 9273 8400

Fax

Khiếu nại       02 9273 8440

Email

info@cio.org.au

Thư gởi về

PO Box A252

SYDNEY SOUTH NSW 1235

Khiếu nại có thể sử dụng Thư mẫu khiếu nại trực tuyến của chúng tôi


Translating & Interpreting Service (TIS) National

Service

Contact

Telephone Interpreter Service (24 hours, seven days per week) Telephone: 131 450
Telephone Interpreter Pre-Booking See: Telephone Interpreter Pre-Booking Form
On-site Interpreter Enquiry Line (business hours) Telephone: 1300 655 082
On-site Interpreter Bookings See: On-site Interpreter Booking Form
Document Translation Enquiries Your Local Adult Migrant English Program (AMEP)
See: Adult Migrant English Program (AMEP)
Client Liaison and Promotions Telephone: 1300 655 820
Email: tispromo@immi.gov.au
TIS National finance enquiries Telephone: 1300 304 604